Säännöt

EKLYn säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja sen kotipaikkana on Lappeenrannan kaupunki.

2 § Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Karjala.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla toiminta-alueensa lintuharrastajien yhdyssiteenä ja edistää lintuihin kohdistuvaa harrastusta ja tutkimusta sekä lintujen ja muun luonnon suojelua.

4 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • pitää kokouksia,
 • harjoittaa keskinäistä tiedotustoimintaa,
 • opastaa jäseniään alaa edistävissä tutkimustoimenpiteissä,
 • järjestää esitelmä-, valistus- yms. yleisötilaisuuksia,
 • hoitaa suhteita toimialansa muihin järjestöihin ja sellaisiin tahoihin, joiden myötävaikutus on tarpeen toiminnalle,
 • antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista ja
 • toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla.

5 § Yhdistyksellä voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja sillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

6 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka jäsenyyden yhdistyksen hallitus hyväksyy.

7 § Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

8 § Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain syyskokous. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, perhejäseniä sekä kunniajäseniä. Jäsenmaksu on eri varsinaiselle jäsenelle, nuorisojäsenelle (alle 18-v) ja perhejäsenelle ja kunniajäsen on vapaa maksusta. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua.

9 § Jäsen voi erota yhdistyksestä siitä lainmukaisesti ilmoittamalla. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka vaadittaessa ei ole suorittanut jäsenmaksua.

10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja korkeintaan kuusi muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

12 § Hallituksen tehtävänä on:

 • valmistella yhdistyksen kokoukset, toimeenpanna yhdistyksen päätökset sekä antaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset lausunnot,
 • hyväksyä uudet jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa,
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta,
 • huolehtia julkaisutoiminnasta,
 • valita julkaisujen toimittajat ja yhdistyksen muut mahdolliset toimihenkilöt.

13 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä; äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi joko yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

15 § Yhdistys pitää kokouksia hallituksen määrääminä aikoina.

16 § Hallitus kutsuu jäsenet kokoukseen joko jäsenkirjeellä, ilmoituksella jäsenlehdessä, hallituksen valitsemissa päivälehdissä, sähköpostilla, yhdistyksen jäsenverkossa, nettisivuilla tai muutoin tietoliikenneyhteydellä vähintään 14 päivää ennen kokousta ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

17 § Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertaisesti äänten enemmistö, paitsi 21 §:n tarkoittamissa tapauksissa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

18 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa, ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Jäsenen tekemä esitys, tullakseen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi ja päätettäviksi, on esitettävä hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

19 § Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • Hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 • Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 • Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi,
 • Valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi muuta hallituksen jäsentä,
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastaja tai varatilintarkastajat,
 • Määrätään jäsenmaksu seuraavalle vuodelle,
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
 • Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle,
 • Valitaan edustajat tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen tilaisuuksiin,
 • Käsitellään muut hallituksen tai jäsenistön ehdottamat asiat.

20 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja esitetään vähintään 2 viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa tileistä kevätkokoukseen mennessä.

21 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava ainakin ¾ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

22 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat käytetään lintuharrastusta tai luonnonsuojelua edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

23 § Muutoin noudatetaan mitä voimassa oleva laki määrää.

Ylös